Μέτρηση μέχρι το 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 100 points or $1 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές υπολογίζουν τον πληθικό αριθμό του συνόλου με τα ψάρια.