Πρόσθεση μέχρι το 10 (Καραμέλες)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,additionAndSubtraction,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητες σχηματίζουν με τις καραμέλες τη μαθηματική πρόταση πρόσθεση και γράφουν το άθροισμα.