Αριθμοί μέχρι το 10 (μπουρμπουλήθρες)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν ποσότητες μέχρι το 10, Αρχικά αναγνωρίζουν πόσες μπουρμπουλήθρες έφτιαξε το παιδί και ακολούθως σύρουν τόσες μπουρμπουλήθρες όσες λέει ο αριθμός.