Τα γενέθλια της Μαρίνας

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking,additionAndSubtraction

Grades: 2

Description: Οι μαθητές εκτελούν πράξεις αφαίρεσης με χάλασμα δεκάδας.