Πρόσθεση μέχρι το 10 (Καρδούλες)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking,additionAndSubtraction

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τη μαθηματική πρόταση πρόσθεσης και υπολογίζουν το άθροισμα.