Πρόσθεση μέχρι το 20 (με υπερπήδηση δεκάδας)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: math,mathElementary,additionAndSubtraction,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές μετρούν τις μπάλες από χιόνι, χρησιμοποιούν το πλέγμα για να συμπληρώσουν δεκάδα με τις μπάλες και ακολούθως επιλέγουν το σωστό άθροισμα. Παιχνίδι κατάλληλο για τη διδασκαλία της πρόσθεσης με υπερπήδησης δεκάδας