Πρόσθεση με υπερπήδηση δεκάδας

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking,additionAndSubtraction

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητες συπληρώνουν τη μαθηματική πρόταση πρόσθεσης και υπολογίζουν το άθροισμα. Με αυτό το παιχνίδι οι μαθητές εξασκούνται στην πρόσθεση με υπερπήδηση δεκάδας. Κατάλληλο για μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού.