Πρόσθεση με υπερπήδηση του 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality

Grades: 1,2,3

Description: Οι μαθητές σύρουν τις καραμέλες στο πλέγμα για να συμπληρώσουν δεκάδα και υπολογίζουν το άθροισμα.