Ισοδύναμες εξισώσεις

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: countingAndCardinality,math,comparisons,counting

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές εκτελούν πράξεις πρόσθεσης με υπερπήδηση του 10 για να συμπληρώσουν τις μαθηματικές προτάσεις με τον κατάλληλο προσθετέο.