Πρόσθεση με πάτημα δεκάδας

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές προσθέτουν τα μήλα που υπάρχουν στα καρότσια. Η άσκηση είναι κατάλληλη για εξάσκηση στην πρόσθεση με υπερπήδηση του 10.