Κλάσματα (ντεπόζιτο καυσίμων)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,elementaryFractions,mathElementary

Grades: 2,3

Description: Οι μαθητές αναφέρουν με κλάσμα την ποσότητα των καυσίμων που περιέχει το αυτοκίνητο .