Σύγκριση ποσοτήτων (μέχρι το 10)

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,countingAndCardinality,counting

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές συγκρίνουν τις ποσότητες με τα μήλα.