Αφαίρεση μέχρι το 10

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές λύνουν πράξεις αφαίρεσης με αριθμούς μέχρι το 10.