Δίψηφο σύμφωνο τσ

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: nativelanguage

Grades: 1,2

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν λέξεις με τις συλλαβές του τσ.