Αφαίρεση από το 10

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 14,13,1,2

Description: Οι μαθητές εξασκούνται στην αφαίρεση από τον αριθμό 10.