Γράμμα Φ φ

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 200 points or $2 USD

Subjects: language

Grades: 14,13,1

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τις λέξεις με την κατάλληλη συλλαβή που περιέχει το γράμμα φ.