Magbasa Tayo! - Tubig

deck thumbnail

by Knowledge Quest

Price: 30 points or $0.3 USD

Subjects: ela

Grades: 1,2,3

Description: Basahin natin ang kwentong "Tubig" at sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento.