Σύγκριση αριθμών

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον πληθικό αριθμό των συνόλων και ακολούθως τους συγκρίνουν χρησιμοποιώντας τα σύμβολα >, >, =