Πρόσθεση μέχρι το 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 125 points or $1.25 USD

Subjects: math,mathElementary,operationsAndAlgebraicThinking

Grades: 13,1

Description: Οι μαθητές λύνουν τις πράξεις πρόσθεσης με αριθμούς μέχρι το 10 για να αποκαλυφθεί η κρυμμένη εικόνα.