Πρόσθεση μέχρι το 10

deck thumbnail

by Πρώτο Κουδούνι (Prwtokoudouni)

Price: 150 points or $1.5 USD

Subjects: math,mathElementary,additionAndSubtraction

Grades: 13,1,2

Description: Οι μαθητές συμπληρώνουν τις μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης μέχρι το 10.